آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)      
سرویس: موضوع: قسمت:
از تاريخ: تا تاریخ: تعداد نتايج:
صفحه ۲ از ۱۸۳۴