هرچیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.امام محمد باقر(ع)