روزنامه ابرار ورزشی27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۶
روزنامه مردم سالاری27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۵
روزنامه خبر ورزشی27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۳
روزنامه همشهری27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۲
روزنامه همدلی27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۸
روزنامه اطلاعات27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۷
روزنامه اعتماد27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۶
روزنامه ابتکار27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵
روزنامه آرمان27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۳
روزنامه آفتاب یزد27 خرداد ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۲