روزنامه آرمان 27 تیرماه ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶
روزنامه دنیای اقتصاد27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۶
روزنامه ایران27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۵
روزنامه جوان27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲
روزنامه اطلاعات27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۹
روزنامه اعتماد27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
روزنامه آفتاب یزد27 تیر ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۳