آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)      
کد خبر: ۳۰۰۸۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵
بقلم ؛ فرهادخادمی
 دولت دوازدهم ظرف چندروز آینده معرفی می شود.
دراین مدت شایعات زیادی درخصوص وزرای آینده برسر زبان ها بوده ودرمحافل سیاسی ورسانه ای شایعات مختلفی درخصوص افراد مختلف رایج شده بود.یکی ازوزارتخانه هایی که بیش ازهمه درکانون توجه بوده واسامی زیادی بعنوان وزیردوزادهمش مطرح بوده ؛" وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی " است.

  حساسیت روی این وزارتخانه و وزیرش به لحاظ موقعیت استراتژیکی است که دارد . این وزارتخانه ازلحاظ ماموریت های ذاتی اش؛ تنها مجموعه دولتی است که بطور مستقیم با تمامی آحادایرانی ساکن درجغرافیای طبیعی کشور سرو کارداردوهمه اموراساسی مردم ازهمه حیث بدان بستگی دارد.لذا این حساسیت می طلبد که وسواس لازم نیز برای انتخاب مدیریت ارشدش ازسوی افکارعمومی ورسانه  ها وجودداشته باشد.

دردولت یازدهم بیش از دولت های قبلی نام این وزارتخانه بیش ازهمه برسر زبان ها و تیترخبری رسانه ها بوده است، که دراین فرصت برآنم؛ به چرایی مطرح شدن واهمیت وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ازجنبه های مختلف این اهمیت بپردازم.

**جایگاه مغفول!

این وزارتخانه توانست دردولت یازدهم بنا به دیدگاه های شخصی واعتقادی شخص علی ربیعی، جایگاه مغفول وبه بیراهه رفته اش را بازیابد وروی ریل خودش قرارگیرد.دراین دوره مفهوم واقعی بهزیستی ورفاه اجتماعی بازخوانی وبازتعریف مجدد شد وجایگاه محرومین وشیوه های رسیدگی به مشکلات آنها بازنگری شد وازطرفی دیگر فقر؛خط فقر؛معیشت مردم ؛توجه به معلولین ؛توجه به وضعیت کارگران و....به گونه ای درذهن افکارعمومی ورسانه ها "آگراندیسمان" شد که هرکدام از واژه های پیش گفته به یک گفتمان عمومی ومطالبه گری ازسوی مردم تبدیل گردید.

 **شجاعت پذیرش اشتباه وکم کاری 

وزارت تعاون دراین دوره دریک اقدام کم نظیر ومثال زدنی ؛شجاعت آن را داشت درانظارعموم ؛کاری ها ؛نارسایی های عمومی وسهل انگاری های رخداده درحوزه رفاه اجتماعی رابجان ودل بخرد واذعان کند که کارهای انجام شده ناکافی بوده ونکته مهمتراین بودکه این وزارتخانه برخلاف دیگر دستگاه ها دست به آمارسازی های کاذب نزد وازاینکه آمار واقعی آسیب های اجتماعی وفقرعمومی درجامعه بخصوص دراقشارآسیب پذیر وجامعه کارگری را به سمع ونظر مردم برساند؛ترس واهمه ای نداشت وبدرستی اظهارمی داشتند که زیبننده جامعه اسلامی نیست که فحشا ،فقر ،تکدی گری، بیکاری؛اعتیادو...درحدوسیع وغیرقابل کنترلی وجودداشته باشد.

ربیعی وتیم مدیریتی اش دراین دوره بجای "ماستمالی" کردن نقائص موجود وفرافکنی مشکلات برعهده دشمنان فرضی ؛آستین همت بالا زدند ومسائل مبتلا به جامعه را بامسئولین ارشد نظام ومردم درمیان گذاشتند ومردم را  "محرم " دانستند وآنهارابرای رفع مشکلات موجودبه یاری خواستند ودراین دوره بود که تشکل های مختلف کارگری وبازنشستگی بعنوان سخنگوی خیل عظیم ازآحاد محروم جامعه میداندارشدند.

**تداوم برنامه ها باحضور ربیعی

به مدد اقدامات این وزارتخانه دردولت یازدهم؛ منزلت واقعی بازنشستگان ومستمری بگیران تاحدمتعارفی بازیابی شد وبااجرای برنامه های زیربنایی واساسی ؛تلاش شدتا این قشر محترم وباآبروجایگاه خودرابازیابند. ازطرف دیگر مفهوم بهزیستی وسلامت آحادمردم مورد بازنگری قرارگرفت وباطرح های عاجل ؛اقدامات لازم برای مقابله با بیماری های ژنتیکی به مرحله اجرا درآمد ومعلولین جامعه مورد توجه دقیق قرارگرفتند وبرای خانواده های دارای معلول ویاچندمعلول برنامه های حمایتی خاص ازجمله اعطای خانه به آنها به مرحله اجرا درآمد.

یکی دیگر از ویژگی های دوره مدیریتی ربیعی درمسندوزارت این بود که وی توانست همه ارکان دولت ودستگاه های اجرایی را درگیر اقشارمحروم ومستضعف بنمایدوبه گونه ایی که خود بعنوان یک حامی این اقشار؛بدون رودربایستی مطالبه گری ازدیگردستگاه هارا برای احقاق حقوق مردم شروع کرد.

اینک که درآستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم ؛باید بگوییم که دروزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی هنوز کارهای معطل مانده ومعوق شده فراوانی درحوزه  های مختلف رفاه اجتماعی برزمین مانده است که درحقیقت ادامه همان برنامه های طراحی شده دردوران صدرات ربیعی می باشد؛لذا عقلن ومنطقن باید ربیعی درکابینه دوازدهم دولت روحانی حضورداشته باشدتابتواند برنامه های خودرابه مرحله اجرادرآورد تالااقل ازآلام مردم تاپایان دولت دوازدهم کاسته شود واین مردم جایگاه حقیقی خودرا بازیابند.واین وظیفه وکلای مردم دربهارستان است تابخواست عموم احترام بگذارندورای واقعی خودرا به وی بدهند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد