عید باستانی نوروز و آغاز سال 1398 بر شما مبارکباد      سال 1398 سال رونق تولید در کشور      
کد خبر: ۳۵۵۲۰
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
به قلم:منوچهردوستی

ازدیربازتاآینده ،زندگی درشهرهای بزرگ همواره بامشکلات، تحدیدها، وفشارهای مختلفی ازجنبه های گوناگون همراه می باشد و دراین زمینه شهروندان ، قانونگذاران، ومجریان متعددی درتلاش بوده وخواهندبودتاباچاره اندیشی و پیشنهادو اتخاذروشهای مبتنی برپشتوانه های علمی وتجربی به کاهش سطح وتاثیرگذاری این عوامل بپردازند*

دراین میان به لحاظ اهمیت موضوع که هماناسلامت عمومی شهروندان  ازمنظرروحی وروانی است درسرفصل این برنامه هاقراردارد.وتاکنون درجوامع مختلف برای سالم نگهداشتن شهروندان آنهابرنامه های مختلفی درکنارصرف هزینه های هنگفت درحال اجراوشکل گیری است ، جالب و مهمتراینکه انجام چنین مواردی که موردبحث  می باشدباتوجه به جذابیت وچشمگیری آنها، برنامه های مورداشاره نیزازبودجه عمومی کشورهای مجری طرح هزینه می گردد.و دراین رابطه آمارهای گوناگونی هرروزدرجهان وتوسط دستگاههای تبلیغاتی ورسانه ای کشورهاوجهان باجهت گیری امیدوارکننده انتشارمی یابد

امادراین میان ،زندگی شهرنشینی باهمه فرازوفرودهاوزیباییهای فریبنده آن ، به باوربسیاری ازکارشناسان علوم اجتماعی وانسانی ، برای چنین شهروندانی دلمشغولیها، وگرفتاریهایی ازهرنوع سازوکارمختلف وبه فراخورحال هر شخص فراهم کرده است. که گویی انسان شهروند اینگونه شهرها، اسیروبرده زندگی شهری شده است و به ناچار درتمام طول روز،وعمرخویش ، وی به سان کوری است که به دنبال نوروروشنایی می گرددوهیچگاه آن رانمی یابد، درواقع این انسان دردرون خودومشکلات متنوع زندگی خویش، به بیماری الیناسیون یاازخودبیگانگی به قول مرحوم دکترعلی شریعتی دچارگردیده است وبه سرعت داردبه استقبال این مشکلات وگرفتارها مسیررامی پیماید

بطوریقین آسانترین راه و مهمترین راه برون رفت ازچنین مشکلاتی ، درکنارتوسعه مسائل مختلف شهری، توجه همگانی بویژه دولتها ومجریان امر به توسعه ورزش همگانی وتجهیزفضاهای سبزو عمومی ومکانهایی است که بطورجهت دار ،بخشی ازوقت روزانه شهروندان درآنجا به ورزش اختصاص یابد تادرکنارسایرعوامل تهدیدزا، توان قوای روحی وروانی اورا آلام بخشید*

به تناسبی که شرایط برای یک زندگی کم دغدغه و هدایت به سوی اوقات ورزش وتفریحات سالم درهرجامعه ای مهیاگردد،بطوریقین امنیت روحی وروانی شهروندان برخوردارازاین امکانات شهری ، تامین و درنتیجه جوامع مختلف بارشدمتوازن درحوزه های توسعه پایدارمعنوی واقتصادی وفرهنگی واجتماعی و...... روبروخواهندگردیدوبارقه های امیدوسلامت ورعایت حقوق شهروندی درچنین جوامعی نقش آفرینی می کند*

ازیادنبریم که صرف اجرای یک یاچندبرنامه مجزایافراگیر، تحقیقا مارادردستیابی به چنین هدف بزرگی موفق نخواهدکرد، مگراینکه چنین تصمیمات ارزشمندی همراه بابرنامه وترسیم افق چشم اندازصورت پذیردوهمه آنها فراگیروقابلیت به روزرسانی مستمردرخودراداراباشندوبایدبرای اینگونه مدیران وتصمیم گیرندگان این امکان فراهم باشدتا خودرادرچرخه به روزرسانی قراردهند*

درسایه این توجه واقدام وعمل مهم ، شهری زیبا وسرشارازامیددرکنارشهروندانی سالم و ورزشدوست وبرخوردارازمواهب ورزشی وتندرستی همیشگی هویداخواهدشدکه حال وآینده می تواندبعنوان میراث ارزشمندبشریت درهرزمینه، بویژه سلامت موردنظر(روحی و روانی و جسمانی )قلمداد،وموردنقدوارزیابی قرارگیرد و توجه همگان رابه خودجلب نماید*
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد