آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)