مریضى کودک، کفّاره گناهان پدر و مادرش مى باشد. امام علی (ع)      
برچسب: آموزشگاه «بانو صرامی»