مریضى کودک، کفّاره گناهان پدر و مادرش مى باشد. امام علی (ع)      
برچسب: حمید رضا حاجی اشرفی