انتخابات نشانه نقش مردم در نظام واقتدار وعزت ملت ایران است       
برچسب: علی اصغر دوستانی